Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTEN DOOR LEKDETECTIE.BE

1.Toepasselijkheid

Ze worden door de klant/opdrachtgever aanvaard door het plaatsen van een bestelling en/of het aanvaarden van een offerte en sluiten eventuele voorwaarden van de klant /opdrachtgever uit.

2. Aansprakelijkheid

Het opsporen van een lek bestaat erin dat Lekdetectie.be door middel van gespecialiseerde technieken de aanwezigheid en eventueel de locatie van waterlekken of andere vochtoorzaken onderzoeken. Lekdetectie.be waakt over de goede werking van onze technieken. Een correct eindresultaat kan echter nooit gegarandeerd worden. De juistheid van het resultaat van een lekdetectie is steeds onderhevig aan marges, en kan onder meer afhangen van de situatie ter plaatste en/of onbekende of externe factoren. Lekdetectie.be is dan ook in geen geval aansprakelijk voor alle mogelijk schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van onze lekdetectie of van een terzake gegeven advies. In elk geval is het bedrag van de schadevergoeding waartoe wij kunnen worden aangesproken steeds beperkt tot de waarde van het met de klant/opdrachtgever afgesloten contract. Wanneer een lekdetectie niet het verwachte resultaat geeft, is de klant/opdrachtgever gehouden ons binnen de 8 dagen aangetekend hiervan op de hoogte te brengen, waarna hij ons de gelegenheid moet geven bijkomend onderzoek in identieke omstandigheden uit te voeren vooraleer wijzigingen aan de situatie ter plaatse aan te brengen.

3. Toegang

De klant/opdrachtgever is gehouden ons toegang te verschaffen tot alle ruimtes waar mogelijks onderzoeksdaden moeten uitgevoerd worden. Hieronder vallen onder meer de schadeplaatsen, de plaatsen waar waterdragende leidingen lopen, technische ruimtes, naastliggende appartementen... . Wanneer een tweede bezoek nodig is omdat bepaalde of alle plaatsten niet toegankelijke zijn op de dag van de afspraak, zullen de extra kosten hiervoor in rekening worden gebracht. Wanneer onderzoeksdaden bij eventuele derden, zoals buren, moeten uitgevoerd worden, zal dit gebeuren op verantwoordelijkheid van de klant/opdrachtgever.

4.Betaling

De klant/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van onze facturen. De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Indien de klant/opdrachtgever een particulier is, hebben wij het recht voorafgaande betaling te eisen, dan wel contante betaling te vragen aan het einde van de prestaties. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen is er zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege een intrest verschuldigd van 1% per maand. In dat geval is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de hoofdsom, met een minimum van 100 euro.

5. Klachten

Alle klachten moeten ons per aangetekend schrijven bereiken uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van andere overeenkomsten die daarmee verbonden zijn, zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het Brussel vallen. De verbintenissen tussen Lekdetectie.be en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht.

Contacteer ons